மேரிலாண்ட் தமிழ்க் கல்விக்கழகத்திற்கு வரவேற்கிறோம்!

WELCOME TO MARYLAND TAMIL ACADEMY!


எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும்
மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!

– பாவேந்தர் பாரதிதாசன்


Tamil language is a valuable asset for everyone who speaks Tamil and it defines our unique cultural identity on the globe.

Maryland Tamil Academy (Volunteer based, non-profit (501-(c)(3) Organization for Tamil Education) is dedicated to teaching the Tamil language to children in the Maryland, USA.  Volunteer-run, the school is based in Maryland serving Montgomery and Frederick Counties.

The school’s primary activities revolve around our weekly classes, which are held on every Fridays from 7-9 P.M. Click here .

Links to school location & school calendar


Update:: Seminar on How to Get College Scholarships :: Postponed

Dear Parents & Students,

Thank you for registering to attend the seminar on How to Get college Scholarship by Maya Mundell. Unfortunately we have to postpone the seminar due to the inclement weather predicted for tomorrow.

Please stay tuned for updates. Thank you for your interest and cooperation.

Thank you!
Events Team
Maryland Tamil Academy


தமிழ்க் கலை இலக்கியப் போட்டிகள் – 2019

இது கலை மற்றும் இலக்கியப் போட்டிக்கான நேரம்! .

It is time for our signature Art and Literary competitions, aka mid-year event!

விபரங்கள்/Details


Donation Contribution for MTA via AmazonSmile

Good News! Now parents of MTA can contribute donations while shopping at Amazon.com. Please click the below unique charity link before you start your shopping at amazon.com to start contributing for our school now.

https://smile.amazon.com/ch/46-0900347


MTA wants to hear from you!

MTA would like to hear any suggestions or issues you may have about our school. Please visit the feedback form at the “Contact Us” page on our website to provide your valuable feedback.